Artikel 1: Algemeen

1.1.Deze algemene verkoopsvoorwaarden van E.C.S. PreBo-Invest BV, hierna genoemd “E.C.S.”, gevestigd te Antwerpseweg 17, BE-2440 Geel met BTW nummer BE 0660.920.584, (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes (hierna “Offerte”), bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door E.C.S. aan haar klant (hierna de “Klant”). Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan E.C.S. indien E.C.S. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2 Bekendmaking van deze Voorwaarden geschiedt door vermelding door E.C.S.. De Klant krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de Voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. Bij slecht leesbaar of onvolledigheid worden deze Voorwaarden op eerste verzoek van de Klant (via mail info@prebo-invest.be) nogmaals bezorgd door E.C.S..

1.3 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door E.C.S. of de Klant, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Voorwaarden, die bindend zijn.

1.5. De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E.C.S..

Artikel 2: Offertes en bestellingen

2.1. Elke Offerte is vrijblijvend en geldt voor de B2B of B2C markt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de Offerte en vervalt automatisch na het verstrijken van deze termijn. Alle in een Offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de Offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. E.C.S. heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken. E.C.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. E.C.S. zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen. De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn wordt de Klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door E.C.S. moeten geleverd worden zal een bijkomende Offerte aan de Klant overgemaakt worden. E.C.S. behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten.

2.2 Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de Offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de Offerte staat. Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. E.C.S. zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien E.C.S. uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling. In geval de Klant een bestelling annuleert dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan E.C.S. van 40 % op de volledige prijs van de bestelde goederen en/of diensten, tenzij hogere schadevergoeding bewezen wordt door E.C.S.. Voor Software licenties is en blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 3: Levering van goederen en diensten

3.1. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.

3.2. De ondertekening door de Klant van de (af-)leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed en/of de geleverde dienst. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de Klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. Indien de Klant de leveringsbon niet ondertekent gaat het risico over vanaf de dag wanneer E.C.S. het goed heeft geleverd en/of de uitvoering van de diensten aankondigt. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

3.3. E.C.S. behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde goederen of diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is. Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de Offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is E.C.S. niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.

3.4 E.C.S. heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.

3.5 Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die de klant vermeldt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van E.C.S. m.b.t. herstellingen een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. Bij afwezigheid van foutmelding zullen wij naar eigen goeddunken de nodige handelingen treffen.

Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het prijsopgave bedrag zoals vermeld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door E.C.S. en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld. E.C.S. stelt vervolgens het goed weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen, behalve wanneer dit technisch onmogelijk is.

3.6 Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

3.7 Wanneer bij reparatie wordt geconstateerd dat er onderdelen in andere delen dan waar de opgegeven klacht zich bevindt niet aan hun specificaties voldoen, zal de klant worden gecontacteerd en zullen deze onderdelen worden vervangen na toestemming van de klant. Indien de klant hiermee niet instemt, kan E.C.S. niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de reparatie. In geen geval kan E.C.S. aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan melding van enige tekortkoming, gebrek of fout in de ter reparatie aangeboden goederen, die niet werd vermeld.

Artikel 4: Aansprakelijkheidsbeperking – Vrijwaring

4.1  E.C.S. is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal E.C.S. aansprakelijk zijn voor toevallige of on­rechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten en/of diensten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van E.C.S., zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. In geen geval zal E.C.S aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Voor di­recte schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van E.C.S. tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het be­drag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt.

4.2 Ingeval E.C.S. onderdelen voor verdere assemblage levert, zal de klant de producten waa­rin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij E.C.S. vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet-conforme werking van de door hem geleverde producten en/of diensten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet-conforme werking zijn oorsprong vindt in de door E.C.S. geleverde onderdelen en/of diensten.

4.3 De klant verklaart door E.C.S. volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de onderdelen en/of diensten, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen E.C.S. ter zake. E.C.S. is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de onderdelen en/of diensten om de beoogde resultaten te bekomen.

4.4 Elke klacht vanwege de klant omtrent de dienstverlening van E.C.S dient per aan­getekend schrijven aan E.C.S. kenbaar gemaakt te worden binnen de 14 (veertien) da­gen na de tussenkomst van E.C.S. waarop de klacht betrekking heeft. E.C.S. zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die niet direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door haar tussenkomst. E.C.S. zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van of werd veroorzaakt door het opvolgen van uitdrukkelijke instructies van de klant.

4.5 E.C.S zal in eerste instantie enkel gehouden zijn tot het herstel in natura van de schade die direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. Slechts indi­en herstel in natura niet mogelijk is, zal E.C.S gehouden zijn tot een schadevergoeding die tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zal zijn dan aangegeven in de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid met polisnummer BA Baloise 7.B22.574 aangegaan door E.C.S..

4.6 De Klant vrijwaart E.C.S. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan E.C.S toerekenbaar is. Indien E.C.S. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden E.C.S. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is E.C.S. zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daar toe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van E.C.S. en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 5: Plichten van de klant

5.1. De Klant stelt tijdig alle informatie, onderdelen en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van E.C.S. en zal op de vereist wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving.

5.2. De Klant verbindt zich ertoe de aangestelden van E.C.S. die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om E.C.S. toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden.

5.3 De defecte toestellen dienen afgegeven te worden zonder accessoires. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor

zover dit op de herstelbon vermeld wordt bij afgifte van het apparaat. E.C.S is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

5.4 Bij de afhaling van de in herstelling gegeven goederen dient de klant de herstelbon en zijn identiteitskaart indien hiervoor wordt gevraagd voor te leggen.

Artikel 6: Prijzen, facturen en betalingen

6.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW, andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend/naberekend worden aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de goederen en/of diensten aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven (aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de Offerte vermelde uurtarieven of vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht. Een bijkomende Offerte hiervoor kan steeds aangevraagd worden bij E.C.S. via info@prebo-invest.be .

6.2. Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer

zoals vermeld op de facturen. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.

Er kunnen voor de aanvang en tijdens de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden in de vorm van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening.

6.3 Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 150 euro per factuur. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag van elke factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag (i) heeft E.C.S. het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de Klant te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

6.3. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van E.C.S..

6.4. Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan E.C.S.. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat E.C.S. een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij E.C.S. daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.

6.5. De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, E.C.S., zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, E.C.S. daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.

Artikel 7: Overmacht

7.1. E.C.S. is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan E.C.S. niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.

7.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 3 maanden, dan heeft E.C.S. van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal E.C.S recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

7.3. De niet-nakoming door E.C.S. van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmacht situaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch geeft dit het recht aan de Klant op prijsvermindering of schadevergoeding.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

8.1. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

8.2. E.C.S. zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

Artikel 9: Intellectuele en eigendomsrechten – Dataprotectie en privacy

9.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door E.C.S., haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van E.C.S. en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door E.C.S. aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van E.C.S. of via E.C.S. van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals hardware- (delen), software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.

9.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft E.C.S. titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

9.3 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

9.4 E.C.S. respecteert het recht op privacy van zijn klanten en gebruikers conform de vigerende Belgische, Europese en internationale wetgeving. Alle gegevens van natuurlijke personen door E.C.S. verzameld in het kader van marketing-acties worden behandeld volgens onze privacy policy, die u op onze website https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy kan terugvinden.

Artikel 10: Nieuwsbrief

10.1 Klanten worden niet automatisch ingeschreven op de nieuwsbrief maar dienen zichzelf aan te melden op de homepage van de website. Klanten die de nieuwsbrief, promoties of aankondigingen niet meer wensen te ontvangen kunnen zich eenvoudig uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 11: Waarborgen

11.1. Alle contractuele verplichtingen van E.C.S. zijn inspanningsverbintenissen. E.C.S. geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de Klant geleverd “as is”.

11.2. De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

11.3. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

11.4. Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van E.C.S. of die aan E.C.S. door een derde geleverd worden en die E.C.S. op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en E.C.S..

11.5. De Klant dient de goederen en de diensten bij (op)levering of aanvaarding onmiddellijk na te kijken op gebreken. De Klant dient in geval van eventuele zichtbare gebreken binnen een termijn van 7 dagen na (op)levering of aanvaarding of in geval van verborgen gebreken bij goederen, binnen 2 dagen na vaststelling van verborgen gebreken en in elk geval binnen 2 maanden na levering van deze goederen, via gemotiveerd aangetekend schrijven deze gebreken kenbaar te maken aan E.C.S.. E.C.S. is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. De Klant heeft enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van E.C.S..

Artikel 12: Niet-afwerving

12.1. Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van E.C.S. of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.

12.2. Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, hetzij de Ondernemersrechtbank, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg, hetzij het Vredegerecht van Geel – Mol. Enkel het Belgische recht is van toepassing. 

                                                                                                                                                                       Versie 2020.05.05